Algemene Voorwaarden Ongediertebestrijding NL

De heer G.J. Udo handelend onder de naam Ongediertebestrijding NL (hierna: Ongediertebestrijding NL) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78367360 en is gevestigd aan Aalscholverstraat 13 (4105WB) te Culemborg.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere (mondelinge of schriftelijke) aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Ongediertebestrijding NL.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: het nemen van preventieve maatregelen en verlenen van adviezen omtrent plaagdierenbeheersing en -bestrijding, alsmede het uitvoeren van diverse bestrijdings-, werings- en/of beheersingswerkzaamheden met betrekking tot de meest voorkomende plaagdieren zoals ratten, muizen, wespen of andere vliegende insecten, kruipende insecten, zilvervisjes, mollen of ander soort ongedierte.
 6. Dienstverlener: Ongediertebestrijding NL die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 7. Inspectierapport: de vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verplichte verslaglegging van de Diensten zoals door Ongediertebestrijding NL verricht ter verdere voorkoming van plaagdieren.
 8. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die Ongediertebestrijding NL heeft aangesteld, projecten aan Ongediertebestrijding NL heeft verleend voor Diensten die door Ongediertebestrijding NL worden uitgevoerd, of waaraan Ongediertebestrijding NL een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Ongediertebestrijding NL, alsmede voorstellen van Ongediertebestrijding NL voor Diensten die door Ongediertebestrijding NL aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Ongediertebestrijding NL waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 10. Website: De website die door Ongediertebestrijding NL gebruikt wordt, is: https://www.ongediertebestrijdingnl.nl/.
 11. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Ongediertebestrijding NL aanbiedt zijn alle (ver)bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen het aanpassen en/of veranderen van bouwwerken alsmede het dichten van gaten ter voorkoming dat plaagdieren opnieuw kunnen binnentreden of zich kunnen nestelen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Ongediertebestrijding NL, elke Overeenkomst tussen Ongediertebestrijding NL en Opdrachtgever en op elke dienst die door Ongediertebestrijding NL wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ongediertebestrijding NL aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Ongediertebestrijding NL is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Ongediertebestrijding NL gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Ongediertebestrijding NL is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Ongediertebestrijding NL het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Ongediertebestrijding NL gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Ongediertebestrijding NL zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Ongediertebestrijding NL heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Ongediertebestrijding NL te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen vanaf het moment dat Ongediertebestrijding NL na een mondeling akkoord van Opdrachtgever op het door Ongediertebestrijding NL gedane aanbod is gestart met de feitelijke uitvoering van de opdracht ter plaatse.
 3. Ongediertebestrijding NL is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Ongediertebestrijding NL wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Ongediertebestrijding NL wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Ongediertebestrijding NL is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Ongediertebestrijding NL met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, althans de duur zoals in de offerte c.q. het Aanbod vermeld, tenzij anders overeengekomen. De duur en omvang van de opdracht kan mede afhankelijk zijn van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Ongediertebestrijding NL van Opdrachtgever verkrijgt, alsmede de (ernstige) mate van de aanwezigheid van de plaagdieren en/of ander ongedierte op de plaats waar Ongediertebestrijding NL de Diensten uitvoert ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. De Overeenkomst ter zake het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever zijnde een Bedrijf wordt aangegaan in de vorm van een abonnement voor de duur van 3 jaar, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever kan deze Overeenkomst niet tussentijds beëindigen. Tussentijdse aanpassingen zijn alleen mogelijk op voorwaarde dat Ongediertebestrijding NL hiervoor schriftelijk toestemming verleent en pas geldig na ondertekening van beide partijen. Hiervoor kunnen extra kosten berekend worden, welke voor rekening van Opdrachtgever komen. Ongediertebestrijding NL dient deze kosten vooraf aan het ondertekenen van de aanpassing schriftelijk kenbaar te maken.
 3. De Overeenkomst zal na verloop van de duur stilzwijgend worden verlengd voor steeds dezelfde duur, tenzij Opdrachtgever zijnde een Bedrijf de Overeenkomst ten minste één maand voor het einde van de Overeenkomst heeft opgezegd.
 4. Zowel Opdrachtgever als Ongediertebestrijding NL kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 5. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Ongediertebestrijding NL ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 6. Opdrachtgever kan een reeds tot stand gekomen Overeenkomst tot 5 dagen voor de aanvangsdatum kosteloos annuleren. Indien annulering plaatsvindt binnen 5 dagen voor aanvang van de opdracht, is Opdrachtgever gehouden de door Ongediertebestrijding NL reeds gemaakte kosten te voldoen (zoals materiaalkosten voor bestrijdingsmiddelen en dergelijke). Voor zover annulering plaatsvindt binnen 48 uur voor aanvang van de opdracht, is Opdrachtgever gehouden het volledige offertebedrag te vergoeden, tenzij anders overeengekomen.
 7. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Ongediertebestrijding NL voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van derden, waaronder tevens verstaan het verbeuren van eventuele boetes vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 8. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Ongediertebestrijding NL tegen het overeengekomen (uur)tarief (met inbegrip van bestrijdingsmiddelen). De registratie van Ongediertebestrijding NL is hierbij leidend.
 9. Zowel Opdrachtgever als Ongediertebestrijding NL kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Ongediertebestrijding NL of Opdrachtgever zijnde een Bedrijf in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Ongediertebestrijding NL nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Ongediertebestrijding NL zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Opdrachtgever verlangd mag worden. Ongediertebestrijding NL staat in voor een professionele en onafhankelijke Dienstverlening en beschikt over een erkend vakbekwaamheidsdiploma ten behoeve van de uitvoering van de Dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Ongediertebestrijding NL de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Ongediertebestrijding NL aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Ongediertebestrijding NL heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Ongediertebestrijding NL niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Ongediertebestrijding NL, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Ongediertebestrijding NL is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Ongediertebestrijding NL Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Ongediertebestrijding NL aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Ongediertebestrijding NL of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Ongediertebestrijding NL recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever ontvangt na afloop van de Dienstverlening een Inspectierapport aan de hand van uitgevoerde werkzaamheden. Indien Ongediertebestrijding NL daartoe op grond van een wettelijke plicht gehouden is, zal zij het Inspectierapport c.q. verslaglegging ter kennisneming geven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 9. Ongediertebestrijding NL is in het bezit van een bedrijfscertificaat en handelt bij de uitoefening van de Diensten conform de Integrated Pest Management (IPM regeling).
 10. Indien Opdrachtgever een sleutel ter bewaarneming geeft aan Ongediertebestrijding NL, dient Opdrachtgever hiervoor een nader sleutelcontract te ondertekenen waarin nadere afspraken omtrent het gebruik en het bewaren van de sleutel zijn vastgelegd.

 

Artikel 7 – Uitvoering (ver)bouw Werkzaamheden

 1. Ongediertebestrijding NL zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Ongediertebestrijding NL ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
 2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Ongediertebestrijding NL niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Ongediertebestrijding NL, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Ongediertebestrijding NL vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Ongediertebestrijding NL expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Ongediertebestrijding NL zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Ongediertebestrijding NL te vergoeden.
 4. Ongediertebestrijding NL is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Ongediertebestrijding NL heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.
 6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Ongediertebestrijding NL. Bovendien is Ongediertebestrijding NL gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
 7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Ongediertebestrijding NL gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Ongediertebestrijding NL volledig te voldoen.
 8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
 9. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer) tijdig en op de door Ongediertebestrijding NL gewenste wijze aan Ongediertebestrijding NL ter beschikking worden gesteld;
 10. Ongediertebestrijding NL op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Ongediertebestrijding NL gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
 11. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat Ongediertebestrijding NL geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
 12. Ongediertebestrijding NL tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
 13. Ongediertebestrijding NL tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer die door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 14. De werklocatie in zodanige staat is dat Ongediertebestrijding NL ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
 15. Ongediertebestrijding NL op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;
 16. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
 17. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Ongediertebestrijding NL opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;
 18. Op de werklocatie dienen de door Ongediertebestrijding NL en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Ongediertebestrijding NL gerekend worden.
 19. In geval van grond, – of bodemwerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tenminste drie dagen vóór de aanvang van de Werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan verstrekt aan Ongediertebestrijding NL. Ook dient Opdrachtgever Ongediertebestrijding NL tijdig te informeren over alle kabels, leidingen alsmede alle mogelijke obstakels, belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle instructies van KLIC op te volgen. Bij gebreke hiervan is Ongediertebestrijding NL gerechtigd de bijkomende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 20. Ongediertebestrijding NL vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat in geval van obstakels in de grond, onder leiding van Opdrachtgever door een vakbekwaam persoon proefgravingen gedaan worden.
 21. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Ongediertebestrijding NL tot het geven van inzicht in de (milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.
 22. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen.
 23. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.
 24. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Ongediertebestrijding NL gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 25. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Ongediertebestrijding NL nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Ongediertebestrijding NL om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 26. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Ongediertebestrijding NL afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Ongediertebestrijding NL verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Ongediertebestrijding NL niet in staat is een volledige uitvoering van de overeengekomen diensten te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is verplicht Ongediertebestrijding NL op de overeengekomen data en tijden toegang te geven tot de locatie waar de overeengekomen Diensten dienen te worden verricht. Bij gebreke hiervan is Ongediertebestrijding NL gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
 3. Ongediertebestrijding NL is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Ongediertebestrijding NL verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Ongediertebestrijding NL voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 4. Ongediertebestrijding NL kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Ongediertebestrijding NL gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Ongediertebestrijding NL.
 5. Bij het uitvoeren van de Dienstverlening door Ongediertebestrijding NL kan gebruik worden gemaakt van gevaarlijke en/of giftige zaken of stoffen. Ongediertebestrijding NL zal Opdrachtgever hiervan, indien van toepassing, op de hoogte stellen conform de op haar rustende waarschuwingsplicht. Opdrachtgever is vervolgens zelf verantwoordelijk zich conform de door Ongediertebestrijding NL gegeven waarschuwing en veiligheidsinstructies te gedragen en deze instructies door te geven aan derden. Eventuele aanspraken met betrekking tot schade doordat Opdrachtgever of de aldaar aanwezige kinderen of derden in aanraking komen met bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte zaken, vormen geen grond voor aansprakelijkheid van Ongediertebestrijding NL, tenzij Ongediertebestrijding NL niet heeft voldaan aan haar waarschuwingsplicht en het voldoen aan deze plicht gezien de omstandigheden van het geval niet onmogelijk was.
 6. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verplicht om eventuele vervolgmaatregelen te nemen indien en voor zover de NVWA dit vereist of indien zij daar op grond van een andere wettelijke plicht toe is gehouden.

Artikel 9 – Bruikleen van goederen

 1. Ongediertebestrijding NL kan zaken en/of materialen aan Opdrachtgever in bruikleen geven.
 2. Opdrachtgever dient deze materialen normaal te gebruiken, onverminderd het recht van Ongediertebestrijding NL om een schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen wanneer de schade aan de faciliteiten het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever.
 3. Voor het gebruik van deze materialen c.q. faciliteiten betaalt Opdrachtgever bruikleenkosten aan Ongediertebestrijding NL zoals omschreven in de Overeenkomst. De bruikleenkosten zijn afhankelijk van de betreffende materialen en het aantal dagen dat er gebruik van wordt gemaakt. In geval van schade is Opdrachtgever gehouden om de in de overeenkomst vastgelegde prijs te vergoeden.
 4. Ingeval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever, beslaglegging van welke aard dan ook onder Opdrachtgever, inwilliging van een verzoek van Opdrachtgever aan de rechtbank tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw, of wanneer krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder voor hem wordt benoemd, is Opdrachtgever verplicht onmiddellijk «CompanyShortName» schriftelijk of elektronisch te verwittigen, en tevens om de curator, beslagleggende deurwaarder of bewindvoerder onverwijld inzage te verstrekken van de onderhavige overeenkomst, en de betreffende zaken onmiddellijk te retourneren aan «CompanyShortName».

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Ongediertebestrijding NL geleverde zaken, blijven eigendom van Ongediertebestrijding NL totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Ongediertebestrijding NL gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Ongediertebestrijding NL zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Ongediertebestrijding NL haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Ongediertebestrijding NL of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ongediertebestrijding NL zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. In het geval dat Opdrachtgever failliet gaat terwijl zij een of meerdere zaken van Ongediertebestrijding NL onder zich houdt, zal zij de

Artikel 11 – Adviezen

 1. Ongediertebestrijding NL kan indien daartoe opdracht is gegeven een (werings)advies, plan van aanpak, planning ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Ongediertebestrijding NL de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Ongediertebestrijding NL verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindende instructies.
 3. Indien van toepassing is Opdrachtgever op eerste verzoek van Ongediertebestrijding NL verplicht om door haar verstrekte voorstellen en/of (Inspectie)rapportages te beoordelen. Indien Ongediertebestrijding NL wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Ongediertebestrijding NL gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging of eventuele aanspraken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Ongediertebestrijding NL kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. alsmede de ernst van de overlast gevende situatie ter plaatse. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Ongediertebestrijding NL voor zover als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 12 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Ongediertebestrijding NL is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Ongediertebestrijding NL, of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
 3. Voor zover Opdrachtgever Ongediertebestrijding NL heeft ingeschakeld ter bestrijding van wespennesten, is Ongediertebestrijding NL gehouden tot kosteloos herstel indien na uitvoering van de dienstverlening blijkt dat nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen (herbestrijding), tenzij de omvang van de werkzaamheden van dusdanige maat is, waardoor kosteloos herstel in redelijkheid niet langer van Ongediertebestrijding NL gevergd kan worden, of dit voorafgaand aan de Dienstverlening is gemeld.

Artikel 13 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Ongediertebestrijding NL voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden, alsmede van de daarbij gebruikte materialen en/of bestrijdingsmiddelen, worden achteraf, al dan niet op locatie, berekend aan de hand van de door Ongediertebestrijding NL opgestelde (uren)registratie (nacalculatie).
 3. In het weekend en op feestdagen is Opdrachtgever verplicht een aanvullende toeslag te betalen.
 4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij anders overeengekomen.
 5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Ongediertebestrijding NL haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Ongediertebestrijding NL is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ongediertebestrijding NL.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Ongediertebestrijding NL zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Ongediertebestrijding NL meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Ongediertebestrijding NL gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Ongediertebestrijding NL de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Ongediertebestrijding NL verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Ongediertebestrijding NL tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Ongediertebestrijding NL op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. Ongediertebestrijding NL is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 2. Ongediertebestrijding NL is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 3. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Ongediertebestrijding NL te vergoeden voor elk financieel verlies dat Ongediertebestrijding NL lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Overmacht

 1. Ongediertebestrijding NL is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Ongediertebestrijding NL wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Ongediertebestrijding NL, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Ongediertebestrijding NL zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) Ongediertebestrijding NL of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Ongediertebestrijding NL buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Ongediertebestrijding NL is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid Diensten

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Ongediertebestrijding NL alleen geacht te bestaan indien Ongediertebestrijding NL dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Ongediertebestrijding NL, is Ongediertebestrijding NL uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Ongediertebestrijding NL binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Ongediertebestrijding NL deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Ongediertebestrijding NL in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Ongediertebestrijding NL leidt tot aansprakelijkheid van Ongediertebestrijding NL, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Ongediertebestrijding NL. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Ongediertebestrijding NL sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Ongediertebestrijding NL is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Ongediertebestrijding NL voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Ongediertebestrijding NL geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Ongediertebestrijding NL.
 6. Ongediertebestrijding NL betracht het bestrijdingsmiddel zo precies mogelijk aan te brengen, maar staat niet in voor de uitwerking van het bestrijdingsmiddel op de zaken/materialen van Opdrachtgever. Derhalve is Ongediertebestrijding NL niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Opdrachtgever door gebruikmaking van bestrijdingsmiddel.
 7. Enige schade door Ongediertebestrijding NL opgeleverde inspectierapporten of adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Ongediertebestrijding NL.
 8. De inhoud van het opgeleverde advies van Ongediertebestrijding NL is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Ongediertebestrijding NL opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Ongediertebestrijding NL. Ongediertebestrijding NL is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Ongediertebestrijding NL nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Ongediertebestrijding NL haar eigen advies.
 10. Indien bij de uitvoering van de Dienstverlening gebruik is gemaakt van enigszins gevaarlijke zaken of stoffen, rust op Opdrachtgever te allen tijde een zelfstandige zorgplicht. Enige schade aan personen, zaken of dieren naar aanleiding van het in aanraking komen met deze zaken of stoffen, vormt geen grond voor aansprakelijkheid van Ongediertebestrijding NL, behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Ongediertebestrijding NL met het oog op de op haar rustende waarschuwingsplicht.
 11. Ongediertebestrijding NL staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ongediertebestrijding NL verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Ongediertebestrijding NL vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ongediertebestrijding NL binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Ongediertebestrijding NL.

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid (ver)bouw Werkzaamheden

 1. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Ongediertebestrijding NL aansprakelijk is (gebleken), dient Ongediertebestrijding NL in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 2. In geval van maatvoering is Ongediertebestrijding NL niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.
 3. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Ongediertebestrijding NL zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is Ongediertebestrijding NL niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.
 4. Nimmer is Ongediertebestrijding NL aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de bodem, grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of verwerken daarvan.
 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Ongediertebestrijding NL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
 7. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die Ongediertebestrijding NL in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
 8. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 9. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van Ongediertebestrijding NL, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Ongediertebestrijding NL vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ongediertebestrijding NL binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Ongediertebestrijding NL vervalt na een jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.
 11. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. Ongediertebestrijding NL is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Ongediertebestrijding NL verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Ongediertebestrijding NL zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Ongediertebestrijding NL van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Ongediertebestrijding NL voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van Opdrachtgever van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies, vergunningen en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Ongediertebestrijding NL voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Ongediertebestrijding NL verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk nemen van de door Ongediertebestrijding NL gedane aanbevelingen c.q. adviezen met betrekking tot de wering van plaagdieren op basis van de geconstateerde feiten ter plaatse. Alle schade uit het niet, niet tijdig of niet volledig nemen van door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vereiste of anderszins wettelijk verplichte (werings)maatregelen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Ongediertebestrijding NL van alle aanspraken vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en/of eventuele derden met betrekking tot het niet, niet tijdig of niet volledig nemen van deze (werings)maatregelen, en alle schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Ongediertebestrijding NL of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@ongediertebestrijdingnl.nl of via het contactformulier op de website met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ongediertebestrijding NL de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Ongediertebestrijding NL zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Ongediertebestrijding NL en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ongediertebestrijding NL heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Ongediertebestrijding NL en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Culemborg, 5 oktober 2020